...

Sarit Hadad

Сарит Хадад - исполнитель зарубежных песен.
1